Globala hallbarhetsmal
Globala hållbarhetsmål

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För mer information tryck här.

Storebrand Fastigheter erkänner de vetenskapliga bevisen som finns för att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringar. Vi har därför valt att övergripande styra och målsätta verksamheten i linje med agenda 2030.

Agendan täcker in de tre dimensionerna i hållbarhet; social, ekonomisk och miljö – Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, lösa klimatkrisen.

Fastighetsbranschen och därmed förenliga verksamheter har möjligheter att vara med och påverka många av de 17 målen. Vi har valt att fokusera på fem stycken där vi tror att vi kan påverka mest.

icon

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. En absolut förutsättning för en hållbar utveckling. Förorenat vatten skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Effekter av klimatförändringar visar sig tidigt och tydligt i förändrad tillgång på vatten.

Vi samarbetar gärna med våra hyresgäster för att underlätta uppföljning samt med hjälp till att minska förbrukning.

icon

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt.

SPP Fastigheter köper bl.a. 100% förnyelsebar elektricitet från vattenkraft, märkt med Naturskyddsförenings Bra Miljöval.

Hållbara städer och samhällen

Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

SPP Fastigheters mål är att 100% av fastighetsportföljen skall vara miljöcertifierad.

Ikon - hållbar konsumtion och produktion

Bygg- och fastighetsbranschen står för c.a. 18% av sveriges utsläpp av CO2 enligt Boverket.  Branschen har således en väldigt stor inverkan på de totala utsläppen av CO2.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

Vi samarbetar gärna med våra hyresgäster för att underlätta uppföljning samt med hjälp till att minska förbrukning. Tala gärna med respektive Asset Manager för mer information.

Icon - bekämpa klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

SPP Fastigheter är klimatneutrala. De växthusgaser som uppstår på grund av vår verksamhet och som vi inte lyckats effektivisera bort klimatkompenserar vi för.

Vill ni som hyresgäst också bidra?

Ta kontakt med er Asset Manager för mer information

Hållbarhet

Med ett grönt hyresavtal kan du som hyresgäst och SPP Fastigheter hitta samarbeten för att förbättra hållbarhetsarbetet

Målstyrd energiförvaltning

Med ett grönt hyresavtal kan du som hyresgäst och SPP Fastigheter hitta samarbeten för att förbättra hållbarhetsarbetet

100% vattenkraft

Med ett grönt hyresavtal kan du som hyresgäst och SPP Fastigheter hitta samarbeten för att förbättra hållbarhetsarbetet