Negativa-konsekvenser
Negativa konsekvenser

I samband med fastighetsinvesteringar kontrolleras och beaktas hållbarhetsprestanda och negativa konsekvenser för varje specifik fastighet, i enlighet med vår policy för fastighetsinvesteringar. Bygg och fastighetsbranschen står för en stor del av det samlade koldioxidutsläppet i Sverige och Norden och detta är den huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvensen som följer av denna typ av investering. En annan aspekt är en framtida påverkan av vad en global temperaturökning kan föra med sig.

För att leva upp till de globala initiativ som koncernen har engagerat sig i bidrar vi i förvaltningen till att energieffektivisera fastigheterna, ta ansvar för hur naturresurserna används vid investeringar, öka andelen förnybar och anpassa portföljen till riskerna till följd av klimatförändringarna.

Övergripande skall hela den förvaltade portföljen minst linjera med de målsättningar som satts i Parisavtalet. Samtliga fastigheter skall ha en plan och målsättning för att minimera sin energiförbrukning. Vidare görs inköp av ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria källor och där så är möjligt miljömärkt fjärrvärme. Målsättningen är att producera energi via exempelvis solceller på varje fastighet. Det koldioxidutsläpp som inte gått att reducera till noll klimatkompenseras.

Storebrandkoncernen har sedan länge erkänt FNs Globala Mål, signerat och uppfyllt FNs principer för ansvarsfullt företagande, Global Compact, samt FNs principer för hållbara investeringar, UNPRI, som båda ligger till grund för hur koncernen bedriver sitt arbete. Koncernen stödjer FNs konventioner om mänskliga rättigheter, FNs miljökonventioner, ILOs konventioner och FNs konvention mot korruption.

 

Tillbaka